Anunț de angajare director adjunct pentru educație

Liceul Teoretic ”Mircea cel Bătrân”

anunță concurs pentru ocuparea funcției de

director adjunct pentru educație – 1,0 unitate

Condiții de participare la concurs

La funcția de director adjunct pentru educație al instituției poate candida persoana care întrunește  cumulativ următoarele condiții:
– deține cetățenia Republicii Moldova;

– are studii superioare universitare;

– are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;

– la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65  ani;

– cunoaște limba română;

– este apt(ă) din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;

– nu are antecedente penale;

– nu a fost concediat(ă) în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. g)-r) din Codul muncii al Republicii Moldova  nr.154/2003 sau destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) și b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Candidații pentru ocuparea funcției de director adjunct pentru educație al L.T. ”Mircea cel Bătrân”  depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria instituției), prin poștă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului – 22.03.2024, Făclia, nr. 18 (3750) din 22.03.2024 ), dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

  • cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în Anexa nr.1 la Metodologie;
  • copia actului de identitate;
  • copia/copiile actului/actelor de studii;
  • copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
  • curriculum vitae, al cărui model este specificat în Anexa nr.2 la Metodologie;
  • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcologie), pentru exercitarea funcției;
  • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
  • proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani.

Actele vor fi depuse la cancelaria L.T. ”Mircea cel Bătrân”, str. Sarmizegetusa 39, anticamera.

Data-limită de depunere a actelor – 22.03.2024, ora 17.00

Anunț concurs