Misiune-Viziune

Argument

Comunitatea școlară a Liceului Teoretic “Mircea cel Bătrân” mun. Chișinău, continuând tradiția acestui lăcaș de cultură își propune să rămână un model de educație în care fiecare elev să-și dezvolte personalitatea și să-și manifeste liber potențialul intelectual. Cultura organizațională îmbină aici în mod armonios tradiția și excelența cu flexibilitatea și adaptabilitatea la o societate dinamică, acestea reprezentând suportul care generează competiția corectă si performanța.

VIZIUNEA

Școala este a elevului, iar elevul este personajul principal în procesul educațional. Familia și comunitatea sunt și vor deveni parteneri de suflet, parteneri pentru a realiza: ”O școală mai bună!”, ”O educație solidă, benefică!”, ”O colaborare permanentă”.

O școală trăiește nu prin pereții clădirii, ci prin spiritul ce dăinuie, păstrîndul ne vom implica în procesul de integrare europeană a societății, vom pregăti tineri ce se vor iniția facil în munca de cercetare științifică pentru a-și determina locul în societate.

MISIUNEA

Formarea viitoarei elite intelectuale capabilă să se insereze cultural, ştiinţific şi tehnic, societăţii democratice moderne având la bază valorile universale, drepturile omului, cetăţenia şi interculturalitatea europeană realizate prin:

  • Oferta educaţională, spirit competitiv, competenţe şi admisie în învăţământul superior.
  • Tradiţia şi valoarea şcolii în care şi-au conturat personalitatea zeci de generaţii aflate apoi la vârful societăţii, garantează reuşita misiunii:

În noul an de studii liceul nostru va fi locul unde fiecare elev își va demonstra abilitățile intelectuale ,morale, civice pentru a se integra în mediul social. De asemenea elevul va beneficia de un învățământ deschis, promovând egalitatea șanselor de dezvoltare intelectuală; cu standarde orientate spre cercetare științifică și inovare; bazat pe management profesional în toate domeniile funcționale.

Liceul va asigura:

– formarea competențelor necesare integrării sociale și învățării permanente în vederea adaptării la schimbările rapide din toate domeniile.

– formarea atitudinilor moral –civice necesare pentru a face față amenințărilor la adresa omului și societății (violența,imoralitatea,etc).

Liceul se va strădui să formeze un absolvent autonom, responsabil în măsură să decidă asupra propriilor trasee de dezvoltare profesională în parteneriat cu ceilalți factori interesați de educație, liceul va funcționa într-un proces al transparenței.

Ţ I N T E      S T R A T E G I C E

1.Realizarea unei activități instructiv-educative performante bazată pe strategii didactice activizante, centrate pe elev și cu integrarea tehnicii IT în lectii; stimularea spiritului creator al competiției școlare, la nivelul elevilor în vederea creării elitei intelectuale, performanței în plan științific și etic în plan comportamental;

2.Dezvoltarea unui curriculum la decizia școlii care să corespundă adecvat cerințelor beneficiarilor și tendințelor învățămîntului superior, dar și să corespundă standardelor de inserție în piața educațională națională și europeană;

3.Promovarea unor politici educaționale de colaborare și parteneriat cu principalii actori educaționali la nivel local și de deschidere a școlii spre comunitate;

4.Inițierea și dezvoltarea unor proiecte educaționale pe multiple planuri: local, regional, european, prin care să se asigure schimbul de experiență, transferul de competențe, standarde și tehnologii didactice, care să asigure cadrul formării cu șanse reale la nivel național și european a fiecărui absolvent;

5.Formarea continuă a personalului didactic și didactic auxiliar în direcția sporirii competențelor profesionale și comunicării eficiente cu toți partenerii implicați în educație și stimularea competiției vizînd calitatea procesului instructiv-educativ;

6.Promovarea elementelor de cultură organizațională care să contribuie la perpetuarea “spiritului mircist” prin mediatizarea și monitorizarea performanțelor, valorilor tradiționale și a solidarității între generații;

7.Dezvoltarea și modernizarea bazei material-didactice în vederea asigurării condițiilor optime de studiu, cercetare, documentare și performare;